Rackable pallets

द्वारा ब्राउज: सबै
उत्पादनहरू
 • Rackable pallets PK-1111DCW-01

  Rackable pallet PK-1111DCW-01

  लम्बाई: ११०० मिमी चौड़ाई: ११०० मिमी उचाई: १55 मिमी

  स्ट्याटिक लोड: T टी डायनामिक लोड: १.T टी रैक लोड: १ टी

  र .्गश्रेणिहरु: Pallets, Rackable pallets

 • Rackable pallets PK-1210DCW-02

  Rackable pallet PK-1210DCW-02

  लम्बाई: १२०० मिमी चौड़ाई: १००० मिलिमिटर उचाई: १55 मिमी

  स्ट्याटिक लोड: T टी डायनामिक लोड: १.T टी रैक लोड: १ टी

  र .्गश्रेणिहरु: Pallets, Rackable pallets

 • Rackable pallets PK-1210DCW-04

  Rackable pallet PK-1210DCW-04

  लम्बाई: १२०० मिमी चौडाई: १००० मिमी उचाई: १5 16 मिमी

  स्ट्याटिक लोड: T टी डायनामिक लोड: १.T टी रैक लोड: १ टी

  र .्गश्रेणिहरु: Pallets, Rackable pallets

 • Rackable pallets PK-1210DCP-02

  Rackable pallet PK-1210DCP-02

  लम्बाई: १२०० मिमी चौड़ाई: १००० मिमी उचाई: १mm० मिमी

  स्ट्याटिक लोड: T टी डायनामिक लोड: १.T टी रैक लोड: १ टी

  र .्गश्रेणिहरु: Pallets, Rackable pallets

 • Rackable pallets PK-1210DCP-03

  Rackable pallets PK-1210DCP-03

  लम्बाई: १२०० मिमी चौड़ाई: १००० मिमी उचाई: १mm० मिमी

  स्ट्याटिक लोड: T टी डायनामिक लोड: १.T टी रैक लोड: १ टी

  र .्गश्रेणिहरु: Pallets, Rackable pallets

 • Rackable pallets PK-1210DCP-04

  Rackable pallet PK-1210DCP-04

  लम्बाई: १२०० मिमी चौडाई: १००० मिमी उचाई: १mm० मिमी

  स्ट्याटिक लोड: T टी डायनामिक लोड: १.T टी रैक लोड: १ टी

  र .्गश्रेणिहरु: Pallets, Rackable pallets

 • Rackable pallets PK-1211DCP-01

  Rackable pallet PK-1211DCP-01

  लम्बाई: १२०० मिमी चौडाई: ११०० मिमी उचाई: १mm० मिमी

  स्ट्याटिक लोड: T टी डायनामिक लोड: १.T टी रैक लोड: १ टी

  र .्गश्रेणिहरु: Pallets, Rackable pallets

 • Rackable pallets PK-1212PCW-01

  Rackable pallet PK-1212PCW-01

  लम्बाई: १२०० मिमी चौड़ाई: १२०० मिमी उचाई: १mm० मिमी

  स्ट्याटिक लोड: T टी डायनामिक लोड: १.T टी रैक लोड: १ टी

  र .्गश्रेणिहरु: Pallets, Rackable pallets

 • Rackable pallets PK-1212DCP-01

  Rackable pallet PK-1212DCP-01

  लम्बाई: १२०० मिमी चौड़ाई: १२०० मिमी उचाई: १mm० मिमी

  स्ट्याटिक लोड: T टी डायनामिक लोड: १.T टी रैक लोड: १ टी

  र .्गश्रेणिहरु: Pallets, Rackable pallets

 • Rcakable pallets PK-1311DCW-01

  Rcakable pallet PK-1311DCW-01

  लम्बाई: १00०० मिमी चौड़ाई: ११०० मिमी उचाई: १mm० मिमी

  स्ट्याटिक लोड: T टी डायनामिक लोड: १.T टी रैक लोड: १ टी

  र .्गश्रेणिहरु: Pallets, Rackable pallets